Jumat, Agustus 14, 2015

TAQIYAH, RUKUN AGAMA SYIAHTAQIYAH, RUKUN AGAMA SYIAH
Akidah taqiyah termasuk akidah Syiah yang menyelisihi Islam. Akidah ini menempati kedudukan yang tinggi dalam agama mereka. Menurut mereka, para nabi dan rasul pun diperintahkan untuk melakukannya.
Ulama Syiah telah menjelaskan definisi taqiyah ini. al-Mufîd dalam Tash-hîhul I’tiqâd berkata: “Taqiyah adalah merahasiakan al-haq (keyakinan Syiah, red) dan menutupi diri dalam meyakininya, berkamuflase di hadapan para penentang (orang-orang yang berseberangan dalam keyakinan) dan tidak mengusik mereka dengan apa saja yang akan menyebabkan bahaya bagi agama dan dunia (orang-orang Syiah).
Yusuf al-Bahrâni (tokoh Syiah abad 12 H) berkata, “Maksudnya menampakkan kesamaan sikap dengan para penentang dalam apa yang mereka yakini karena takut kepada mereka.”
Al-Khumaini berkata: “Taqiyah artinya seseorang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan realita atau melakukan sesuatu yang berseberangan dengan aturan syariah guna menyelamatkan nyawa, kehormatan atau kekayaannya.” [1]
Melalui tiga definisi taqiyah dari tiga Ulama besar Syiah dapat disimpulkan bahwa:
1. Makna taqiyah adalah seseorang menampakkan sesuatu yang berbeda dengan hatinya di hadapan orang lain
2. Dipraktekkan di hadapan para penentang mereka sehingga seluruh kaum Muslimin masuk dalam kategori ini (para penentang mereka).
3. Taqiyah dilakukan dalam urusan yang berkaitan dengan praktek agama orang-orang yang berseberangan dengan mereka
4. Taqiyah dilakukan karena rasa takut, ingin memelihara agama, jiwa dan harta.[2]
BEBERAPA RIWAYAT TENTANG KEDUDUKAN TAQIYAH
Terdapat banyak riwayat versi Syiah dalam kitabkitab induk mereka yang menunjukkan tingginya kedudukan akidah taqiyah ini.
Al-Kulîni (seorang Ulama Syiah) meriwayatkan perkataan Ja’far ash-Shâdiq yang berbunyi:
ﺍﻟﺘَّﻘِﻴّﻀﺔُ ﺩِﻳْﻨِﻲْ ﻭَﺩِﻳْﻦُ ﺁﺑَﺎﺀِﻱْ، ﻻَﺇِﻳْﻤَﺎ ﻥ ﻟِﻤﻦْ ﻻَﺗﻘِﻴَّﺔَ ﻟَﻪُ
Taqiyah adalah agamaku dan agama moyangku. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melakukan taqiyah
Abu ‘Abdillâh berkata: “Sesungguhnya Sembilan persepuluh dari agama terdapat dalam taqiyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah” [al-Khishâl,Ibnu Bâbuyah al-Qummi, 1/25].
Al-Bâqir berkata: “Akhlak terbaik para imam dan orang-orang terkemuka Syiah adalah bertaqiyah.” [al-Ushûl al-Ashîlah hal. 324].
Dalam al-Mahâsin, (sebuah rujukan Syiah) diriwayatkan dari Habîb bin Basyîr dari Abu ‘Abdillâh, ia berkata: “Demi Allah Azza wa Jalla, tidak ada di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada taqiyah. Habîb, orang yang melakukan taqiyah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. dan orang yang tidak melakukan taqiyah, Allah Azza wa Jalla akan menghinakannya.” [al-Mahâsin: 259].
Secara nyata, mereka memberlakukan akidah taqiyah di seluruh kondisi. Dalam ibadah umpamanya; tidaklah mereka mengerjakan shalat dengan kaum Muslimin kecuali dalam rangka menjalankan akidah taqiyah, yang dalam bahasa lain adalah untuk memperdayai dan menipu kaum Muslimin agar perbedaan tajam yang ada pada keyakinan Syiah tidak tampak. [3]
Dalam masalah bersumpah, Ulama mereka memperbolehkan mengeluarkan sumpah-sumpah dusta, tanpa perlu membatalkan atau membayar kafarahnya.
KEBATILAN PRINSIP TAQIYAH
Pernyataan-pernyataan di atas sudah bukan barang aneh lagi bagi Ahli Sunnah. Pasalnya, landasan agama Syiah memang adalah dusta dan tipu-daya. Semua yang mereka yakini tidak berasaskan dalil-dalil syar’i. Pijakan mereka hanyalah kemunafikan dan kebohongan.
Syaikh DR Ibrâhim ar-Ruhaili hafizhahullâh mengomentari riwayat-riwayat di atas dengan berkata: “Riwayat-riwayat itu menunjukkan bagaimana kedudukan taqiyah dalam pandangan mereka dan derajatnya yang agung dalam agama mereka. Sebab taqiyah menurut Syiah termasuk prinsip agama yang terpenting. Tidak ada keimanan sempurna bagi orang yang tidak bertaqiyah. Orang yang meninggalkan taqiyah, laksana meninggalkan shalat. Bahkan taqiyah itu melebihi seluruh rukun Islam. Taqiyah mewakili Sembilan persepuluh agama mereka. Sementara rukun-rukun Islam dan kewajiban-kewajiban lain hanya terletak pada sepersepuluh bagian yang tersisa saja.” [4]
Syaikhul Islam rahimahullah memaparkan: “Sebagaimana (telah dimaklumi), mereka orang yang paling buta terhadap ayat-ayat al-Qur`ân, hadits-hadits dan atsar dan paling tidak tahu bagaimana cara memilah-milah antara dalil yang shahîh dan yang lemah. Pijakan mereka dalam dalildalil naqli adalah sejarah yang terputus sanadnya. Bahkan kebanyakan riwayat itu berasal dari orang-orang yang telah dikenal akan kedustaan dan bahkan juga kekufurannya. Ulama mereka berpegangan pada riwayat seperti Abu Mikhnaf, Luth bin Yahya, Hisyâm bin Muhammad bin Sâib dan orang-orang lainnya yang kedustaannya sudah tidak asing lagi di kalangan Ulama (Islam). Anehnya, orangorang seperti mereka itu merupakan orang-orang itu penting bagi Syiah dalam urusan riwayat…”
Menampakkan diri dengan sesuatu yang tidak diyakini dan dikerjakan oleh seseorang bukanlah sifat kaum mukminin. Tetapi, bagian dari karakter kaum munafikin. Allah Azza wa Jalla berfirman:
ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻟَﻘُﻮﺍ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺁﻣَﻨَّﺎ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺧَﻠَﻮْﺍ ﺇِﻟَﻰٰ ﺷَﻴَﺎﻃِﻴﻨِﻬِﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺇِﻧَّﺎ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻣُﺴْﺘَﻬْﺰِﺋُﻮﻥَ
Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, “Kami telah beriman.” Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, “Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok.” [al-Baqarah:2/14]
Allah Azza wa Jalla berfirman:
ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺑِﺄَﻓْﻮَﺍﻫِﻬِﻢ ﻣَّﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢْ
Mereka (orang-orang yang munafik) mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. [Ali Imrân:3/167]
PENUTUP
Setiap orang yang mempunyai akal akan memahami konsekuansi akidah taqiyah. Sebab, pada hakekatnya, taqiyah merupakan intisari dari kemunafikan dan kebohongan. Akibatnya, tidak tampak perbedaan antara seorang Mukmin dan kafir, orang shalih dan orang jelek, orang jujur dan orang dusta, seorang rasul dan dukun. Selanjutnya, prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya akan lenyap. Sebab, Syiah mengharuskan seseorang untuk menggunakan taqiyah dalam segala kondisi. Menjadi seorang Yahudi saat berinteraksi dengan orang Yahudi, menjadi Nashrani saat bersama orang Nashrani dan seterusnya. Meski demikian, mereka menganggap diri sebagai kaum Mukminin dan menilai orang di luar mereka sebagai orang-orang murtad dan munafik. Padahal mereka lebih pantas berjuluk dengan sebutan itu, sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah [Minhâjus Sunnah 1/85, 69]
Dalam al-Qur’ân, berbicara dengan lisan yang berbeda dengan isi hati termasuk karakter kaum Munafikin, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla :
ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺑِﺄَﻓْﻮَﺍﻫِﻬِﻢ ﻣَّﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢْ ۗ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻜْﺘُﻤُﻮﻥَ
mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.[Ali Imran/3:167]
Wallahu A’lam.
RUJUKAN:
1. Badzlul Majhûd Fî Itsbâti Musyâbahatir Râfidhah bil Yahûd, DR. Ibrâhîm ar-Ruhaili, Maktabar Ghurabâ‘ Th. III 1419H.
2.Tanâquhu Ahlil Ahwâ wal Bida’ DR. Afâf binti Hasan bin Muhammad Mukhtâr Maktabar ar-Rusyd (1/213-215).
[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun XIII/1430H/2009M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondanrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858197]
_______
Footnote
[1]. Atas dasar itu, adu argumentasi atau debat dengan mereka sulit akan membuahkan hasil. Karena mereka akan menyangkal segala yang dialamatkan kepada mereka.
[2]. Badzlul Majhûd 2/638
[3]. Syaikh Ibrâhim ar-Ruhaili berkata: “Sebenarnya kami tidak mengetahui apakah perbedaan antara mereka dan kaum Munafikin. Sebab, dahulu kaum Munafikin mengerjakan shalat dan menampakkan diri di hadapan kaum Muslimin dengan amal shaleh.” (Badzlul Majhûd 2/246). Dan Syaikh DR. Abdul Azîz ash-Shâ’idi, dosen Jâmiah Islamiyyah Madinah pernah menceritakan bahwa tokoh agama Syiah pernah meminta jamaahnya tetap berada di Masjidil Haram untuk mengerjakan shalat agar tidak menimbulkan kecurigaan orang. Sebab mereka di waktu adzan dikumandangkan justru keluar dari masjid. Ketika menimbulkan kegaduhan dan pandangan sekeliling mengarah kepada mereka, sang tokoh pun melarang jamaah keluar masjid dan tetap menjalankan shalat
bersama imam (melakukan taqiyah)
Artikel Terkait

2 komentar:

 1. ISI PROTES BAIK, TAPI APA PERLU DENGAN SIMBOL: CAP 5 JARI MERAH (DARAH?) DI ATAS KAIN PUTIH?

  Wah teringat dengan gaya kampanye masa lalu si Moncong Putih dengan cap jempol darah di atas kain putih, atau adanya perayaan orang aliran tertentu memukul tubuhnya sampai tubuhnya berlumuran darah merah ya ketika mereka mengadakan acara peringatan hari besar keagamaan tertentu pula? Simak info ini:

  Dalam momentum jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2015, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas.

  Bertempat di halaman kampus Muhammadiyah Surabaya, Haedar Nashir bersama para mahasiswa menggelar cap 5 jari penolakan pada kain putih, untuk menandakan 5 unsur yang bisa merusak pilkada. Di antaranya mengajak masyarakat untuk menolak suap, kampanye hitam, kekerasan dalam pilkada, provokasi dan apatisme politik termasuk golput.

  "Dari pengalaman sebelumnya, kejadian-kejadian 5 unsur di atas sudah sering terjadi. Akibatnya, ketika pemimpin itu sudah jadi dari proses yang nakal, dia akan lupa dengan masyarakatnya. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi pemilih yang cerdas," kata Haedar kepada wartawan, Rabu (12/8/2015).

  http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/245064/jelang_pilwali_surabaya,_haedar_nashir_ajak_mahasiswa_cap_5_jari.html#.VcvMYLIrLZ5

  BalasHapus
 2. Coba renungkan uraian di bawah ini sahabatku.

  Khomeini berkata, “Sesungguhnya di antara hal yang termasuk paling urgen dalam madzhab kami, bahwasanya imam-imam kami memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para malaikat yang didekatkan dan tidak pula para nabi yang diutus…. Telah diriwayatkan dari mereka ‘alaihimus salam(imam-imam Syiah-pent.) “Bagi kami keadaan-keadaan tertentu bersama Allah yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat yang didekatkan, demikian pula para nabi yang diutus.” (Lihat al-Hukumah al-Islamiyah hal. 52, karya Khomeini).

  Khomeini juga berkata tentang salah seorang imam mereka yang hingga saat ini masih gaib dan terus ditunggu-tunggu, “Telah datang para nabi seluruhnya untuk meneguhkan prinsip-prinsip keadilan, tapi mereka tidak berhasil. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun, penutup para nabi yang datang untuk memperbaiki kehidupan manusia. Sesungguhnya, orang yang akan berhasil mewujudkan hal tersebut hanyalah al-Mahdi al-Muntazhar.” (Di antara isi khutbah Khomeini yang disampaikan dalam acara peringatan Maulid al-Mahdi pada tanggal 15 Sya’ban 1400 H).


  http://kisahislami.com/benarkah-kedudukan-imam-syiah-lebih-terhormat-daripada-para-nabi-allah/  Revolusi Iran adalah revolusi Syi'ah. Dan kefanatikan kepada Imam mereka tidak dapat dilukiskan, mereka telah menuliskannya dalam buku-buku mereka dan menyiarkannya ke seluruh dunia tanpa tedeng aling.

  Khomeini mengatakan ke seluruh dunia bahwa imam-imam Syi'ah adalah sederajat dengan Allah yang Maha Pencipta. Dalam bukunya “Al-Hukumah Islamiyah”, ia menulis: Ajaran-ajaran Imam Itu seperti ajaran Al-Qur'an, harus kita ikuti dan kita jalankan... Imam itu mempunyai derajat yang tinggi, kedudukan yang terpuji, kekuasaan alamiyah yang kepadanya semua atom dunia ini tunduk... Imam-imam Syi'ah adalah tuhan-tuhan yang memiliki sifat-sifat Tuhan, yang tidak ngantuk dan tidak tidur”

  http://www.akhirzaman.info/islam/syiah/1825-sejarah-agama-syiah.html

  BalasHapus

Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan