Minggu, November 30, 2014

Sepuluh tahun tidak melakukan jama` taqdin atau ta`khirKata pengantar:
Kadang kebenaran itu di sampaikan lalu di sesatkan oleh masarakat yang sudah fanatisme golongan , bukan mereka yang komit pada dalil.  Tapi bila ajaran golongannya meski salah akan mendapat dukungan dan dibenarkan. Saya ingat ayat ini:

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (60) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (61) [الأعراف/60، 61]
  Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata".
( 61 )   Nuh menjawab: "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikitpun tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam".  A`raf 60 – 61

Sepuluh tahun tidak melakukan jama` taqdin atau ta`khir

Selama sepuluh tahun saya tidak melakukan  salat jama` taqdim atau ta`khir.
Ketika saya mendatangi pengajian atas undangan Salafy genteng Jatim, saya dan jamaah saya  tidak menjama` salat.
Ketika saya mendatangi pengajian atas undangan Salafy di Kebomen Yogyakarta, saya dan jamaah saya    juga  tidak menjama` salat
Ketika saya mendatangi pengajian atas undangan Jama`atul muslimin untuk masalah kewajiban salat di tanah tanpa keramik dan sajadah di Jakarta, saya dan jamaah saya  juga tidak menjama` salat sama sekali. Dan al hamdulillah sekarang tiga masjid di Bandung di bawah naungan jamaatul muslimin telah berlantaikan tanah dan sudah banyak jamaahnya.Keramiknya di bongkar , karpetnya di singkirkan. Pusat Jamaatul muslimin  di Majalaya Bandung. Dan sekarang , Ustadz Suokamto  sebagai ketua Jamaatul muslimin ke Lampung dan Palembang untuk menganjurkan jamaah disana  agar menjalankan salat di tanah. Bila berhasil, maka masjid – masjid  di sana di bawah naungannya akan berlantai tanah tanpa keramik.
Ketika saya mendatangi pengajian atas undangan MTA Cepu,saya dan jamaah saya  juga tidak menjama` salat sama sekali.
Ketika saya mendatangi pengajian atas undangan Muhammadiyah di Mediun, Belitar dan Kediri. Saya dan jamaah saya  juga tidak menjama` salat sama sekali.
Sebab, jama` taqdim  atau ta`khir menurut saya bertentangan dengan ayat:
إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 103 Annisa`Mau nanya hubungi kami:
088803080803( Smartfren). 081935056529 (XL )  https://www.facebook.com/mahrusali.ali.50

Jumat, November 28, 2014

Syirik yang membudaya dan tauhid terkucilkan|| Siri soalan Dr. Fathi al-Sakandary: Fatwa 6 ulama hadith muktabar bermanhaj Mutaqaddimin berkenaan hukum menyebut "Madad ya Rasulallah" ||
Pada akhir November 2014, saya telah bertanya kepada guru-guru saya para ulama hadith berkenaan hukum seseorang muslim menyebut "madad ya Rasulullah". Sebanyak 6 ulama hadith muktabar serata dunia ditanya dari timur tengah, ke afrika, india, hingga ke barat.
Kesemuanya adalah para ahli hadith yang berdiri teguh atas manhaj mutaqaddimin, mereka ialah:
1- Al-Syaikh al-Muhaddith al-Hafiz Abu Muhammad Ahmad Muhammad Shihatah al-Alfy al-Sakandary (Iskandariah, Mesir).
Beliau ialah muhaddith dan musnid besar Iskandariah, guru saya yang utama di Iskandariah, terkenal sebagai Syaikhul Hadith al-Iskandariah. Merupakan hafiz kutub sittah (hafiz keseluruhan matan dan sanad) dan juga hafiz kitab-kitab jarh dan ta'dil, pakar qiraat dan juga lughah bahasa 'arab. Saya mengikuti kelas-kelas beliau seawal di masjid al-Bukhari, 'Asafirah hingga ke Kilo 21 'Agamy, Bitash dan Nahdhah, daripada beliau saya menerima ijazah hadith serta meriwayatkan kitab-kitab hadith semisal kutub sittah, musalsalat dan lainnya.
Beliau juga merupakan ahli persatuan Ansarus Sunnah Mesir, berguru dengan ramai ulama antaranya al-'Allamah Muhammad Najib, al-Syaikh Muhammad 'Ali 'Abdurrahim, al-Syaikh Dr. Ahmad Ma'bad 'Abdel Kareem al-Azhari al-Misri, al-Syaikh Ahmad Syakir al-Misri, al-Syaikh al-Hafiz Abu Khalid 'Abdul Wakeel bin 'Abdul Haqq al-Hashimi al-Makki, al-Syaikh Abu Bakr Zuhair al-Syawish al-Dimashqi, al-Syaikh Muhammad Israil al-Nadwi al-Salafi, al-Syaikh Dr. Maher Yasin al-Fahl, al-Syaikh Nizaam Muhammad Soleh Ya'qubi dan ramai lagi.
Beliau menulis banyak karya, antaranya karya berkaitan 'ilal hadith seperti Irsyad al-Salik Ila 'Ilal Ahadith Anas bin Malik, al-Ta'qib al-Hathith bi Bayan Aqsam 'Ilal al-Hadith, dan banyak lagi, juga karya berkaitan kajian ulum hadith seperti al-Iklil bi Bayan Ihtijaj al-Aimmah bi Riwayat al-Majahil, sebuah kitab besar menjelaskan manhaj huffaz Mutaqaddimin dalam menerima periwayatan para rawi majhul serta syarat-syaratnya yang ketat, juga al-Tasrih bi Dha'f Ahadith Solat al-Tasabih yang menjelaskan munkar dan dhaifnya kesemua riwayat berkait solat tasbih.
Beliau juga menulis kitab al-Ta'qib al-Mutuni 'Ala al-Silsilah al-Dha'ifah li-l-Albani, sebuah kitab yang mengkritik ilmiah kesilapan-kesilapan penilaian hadith al-Syaikh al-Albani dalam al-Silsilah al-Sahihah, dan juga kitab khas yang sepertinya mengkritik ilmiah penilaian hadith al-Albani untuk kitab Riyadhus salihin, dan lain-lain karya.
2- Al-Syaikh al-Muhaddith Dr. Abu Khalid Waleed Idrees al-Sakandary thumma al-Meneesy (Iskandariah, Mesir/Minnesota, Amerika Syarikat)
Beliau adalah antara ulama hadith dan musnid besar zaman kita, berasal dari Iskandariah, Mesir kemudian berhijrah ke Minnesota, Amerika Syarikat dan membina pusat pengajian Islam di sana. Beliau meriwayatkan dari lebih 80 guru, jika tidak ratus guru. Dari beliau juga saya merima ijazah hadith dan meriwayatkan beberapa musalsalat semisal musalsal bil awwaliyah, musalsal bil mahabbah, musalsal bi qira-ah surah al-kawthar, musalsal bi qira-ah surah al-Saaf, musalsal bil musafahah, serta musalsal bil hanabilah, dan juga kutub sittah dan lainnya.
Beliau berguru dengan ramai ulama semisal al-Syaikh Muhammad 'Abdul Humaid al-Iskandari, al-Syaikh Ihab Ahmad Fikri, al-Syaikh 'Abdullah Soleh al-'Ubaid, al-Syaikh Muhammad Samir al-Dimashqi, al-Syaikh Mustafa 'Abbas al-Misri dan lainnya.
Beliau menulis banyak karya antaranya Wasail al-Muwasalat wal Ahkam al-Fiqhiah al-Muta'allaqah Biha yang juga merupakan tesis PhD beliau, Syarah 'Umdatul Fiqh Ibn Qudamah, Muzakkirah Fi Ulum al-Hadith, Fatawa wa Rasail al-Syaikh 'Abdurrazzaq al-'Afifi, Athar al-Qiraat al-Arba'ah 'Ahsr fi Mabahith al-'Aqidah wa al-Fiqh dan lainnya karya.
3- Al-Syaikh al-Muhaddith Dr. Hamzah 'Abdullah al-Malibari (Malabar, India/Pakistan)
Beliau merupakan seorang ahli hadith dan muhaqqiq kelahiran Kerala, Malabar, India. Syaikhuna Hamzah al-Malibari mendapat pendidikan hadith di India, serta Pakistan, dan juga Universiti Islam Madinah (Arab Saudi) dalam bidang hadith, serta pernah menjadi pensyarah di Universiti al-Azhar, Mesir seterusnya menghabiskan tesis Master hadithnya di al-Azhar, kemudian melanjutkan PhD hadithnya di Universiti Umm al-Qura, Makkah, Arab Saudi.
Beliau menulis banyak karya antaraya Nazarat Jadidah fi Ulum al-Hadith, sebuah kitab yang menjelaskan manhaj mutaqaddimin dalam kajian hadith, 'Abqariah al-Imam Muslim Fi Tartib Ahadith Musnadah al-Sahih, sebuah kitab yang menjelaskan secara rinci manhaj al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, kitab ilmu 'ilal semisal al-Hadith al-Ma'lul Qawaid wa Dhawabith, Kaifa Nadrusu 'Ilm Takhrij al-Hadith, sebuah kitab yang menjelaskan tatacara dan manhaj mentakhrij hadith, dan lainnya karya.
4- Al-Syaikh al-Muhaddith Abul Harith Dr. Maher Yasin al-Fahl (Al-Anbar, Iraq)
Beliau adalah antara muhaddith serta muhaqqiq besar zaman kita, merupakan Syaikhul Hadith di Darul Hadith, Iraq. Juga merupakan ketua pensyarah jabatan hadith serta fiqh perbandingan mazhab di Universiti al-Annar, Iraq. Dari beliau saya menerima ijazah hadith dan meriwayatkan kutub sittah dan lainnya kitab.
Beliau berguru dengan ramai guru, antaranya al-Syaikh al-Hafiz 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Sa'd, al-Syaikh Thana' Allah al-Madini, al-Syaikh Hashim Jumail, al-Syaikh Dr. Ahmad Ma'bad 'Abdel Kareem al-Azhari al-Misri, al-Syaikh al-Hafiz Abu Khalid 'Abdul Wakeel bin 'Abdul Haqq al-Hashimi al-Makki, al-Syaikh Abu Bakr Zuhair al-Syawish al-Dimashqi, al-Syaikh Dr. Basyar 'Awwad Ma'rouf, dan lainnya.
Beliau menulis banyak karya, antaranya syarah al-Tabsirah wal al-Tazkirah (al-Iraqi), al-Jami' fi al-'Ilal wa al-Fawaid, yang mana ia adalah sebuah kitab ilmu 'ilal, tahqiq serta syarah Ma'rifat 'Anwaq 'Ilm al-Hadith (Ibn al-Solah), tahqiq Mukhtasarul Mukhtasar (Sahih Ibn Khuzaimah), Musnad al-Syafie, Syamail al-Nabi, Bulughul Maaram, dan lainnya.
5- Al-Syaikh al-Muhaddith Dr. 'Umar al-Muqbil (Al-Qassim, Arab Saudi)
Beliau merupakan antara muhaddith Arab Saudi bermanhaj Mutaqaddimin, juga merupakan pensyarah di Univ. al-Qassim, Arab Saudi, penyusun kitab Manhaj al-Hafiz Abi 'Abullah Ibn Mandah Fi al-Hadith wa 'Ulimih dan lainnya. Beliau mempunyai ramai guru semisal al-Syaikh 'Abdullah bin Soleh al-'Ubaid, al-Syaikh al-Hafiz 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Sa'd, dan ramai lagi.
6- Al-Syaikh al-Muhaddith Dr. Ibrahim al-Laahim (Al-Qassim, Arab Saudi)
Beliau merupakan antara ulama hadith senior bermanhaj mutaqaddimin di Arab saudi, kelahiran Buraidah. Mendapat PhD hadith pada tahun 1409H dengan tesis bertajuk "al-Tahqiq Fi Ahadith al-Ta'liq", beliau juga merupakan pensyarah hadith di Universiti al-Imam Muhammad bin Sa'ud cawangan al-Qassim. Antara buku karya beliau ialah: al-Jarh wa al-Ta'dil, serta al-Ittisal wa al-Inqitha', dan banyak lagi.
====
Soalku kepada mereka semua berbunyi:
السلام عليكم شيخنا الكريم، هل يجوز للمسلم أن يقول: المدد يا رسول الله؟ وإذا كان يصح ما هو الدليل؟ ثم هل ورد عن السلف الصالح من فعل ذلك؟ يوجد بعض الناس في بلدنا ماليزيا فعل ذلك.
Terjemahan: "Assalam 'alaikum guru kami yang mulia, adakah boleh bagi seorang muslim menyebut "madad ya Rasulallah"? Jika boleh apakah dalilnya? Adakah terdapat riwayat (yang Sahih) daripada Salafus Soleh yang melakukan sedemikian? Terdapat sebilangan orang di negara kami Malaysia melakukannya"
Maka mereka menjawab:
1- Fatwa al-Syaikh al-Muhaddith al-Hafiz Abu Muhammad Ahmad Muhammad Shihatah al-Alfy al-Sakandary (Iskandariah, Mesir), jawab beliau:
"Tidak boleh sama sekali seseorang menyebut "madad ya Rasulallah", dan tidak boleh bagi seseorang untuk bertawassul kepada Nabi SAW selepas kematiannya, yang boleh ialah bertawassul dengan mereka yang masih hidup sebagaimana peristiwa istisqa satu kaum yang meminta kepada al-'Abbas, mereka tidak pergi kepada Nabi kerana baginda telah mati, sebaliknya kepada al-'Abbas yang hidup"
** Saya juga bertanya kepada guru saya al-Syaikh Al-Alfy berkenaan riwayat Malik al-Daar, berkait peristiwa seorang lelaki pergi meminta kepada Nabi di kubur baginda, saya menunjukkan matan riwayat berserta sanad kepada Syaikhuna al-Alfy, maka beliau pun membaca sanadnya secara kuat di hadapan saya, kata Syaikhuna:
"Telah menceritakan kami Abu Mu'awiyah daripada al-'Amash daripada Abi Soleh daripada Malik al-Daaar katanya..."...kemudian Syaikhuna al-Alfy diam seketika (3 saat) selepas membaca sanad, kemudian beliau bersuara kembali katanya "ya, ya Malik al-Daar baginya sedikit masalah, dia diperkatakan (iaitu dia dikritik)"
Mendengar jawapan itu maka saya bertanya lagi, soal saya "bagaimanakah keadaan diri Malik al-Daar? Adakah dia Majhul?" Maka jawab Syaikhuna al-Alfy secara spontan, kata Syaikhuna:
"Tidak, tidak, beliau bukan Majhul, sebahagian menilainya Thiqah, namun hadith ini bermasalah pada matan, nakarah matan, bercanggah dengan al-Quran dan usul aqidah".
====
2- Fatwa al-Syaikh al-Muhaddith Dr. Waleed Idrees al-Sakandary thumma al-Meneesy (Iskandariah, Mesir/Minnesota, Amerika Syarikat), jawab beliau:
وعليكم السلام، لا يجوز قول هذه العبارة وهي شرك بالله تعالى لأن المدد هو طلب الزيادة في الرزق والقوة فكلمة المدد يا رسول الله هي استعانة بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته في شيء لا يقدر عليه وهي من دعاء غير الله وهذا شرك قال تعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله )
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول (الدعاء هو العبادة ) فمن دعا غير الله فقد أشرك وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك
ولم يحصل قط من السلف الصالح أن قالوا هذه العبارة ولا طلبوا شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته حتى إن الصحابة لما نقص المطر واحتاجوا الاستسقاء في عهد عمر طلبوا من العباس أن يصلي بهم الاستسقاء ويدعو لهم ولو كان يجوز الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لما طلبوا من غيره
Terjemahan: "Wa`alaikum salam, Tidak boleh mengucapkan ungkapan ini, dan ia ialah syirik dengan Allah, kerana al-madad ialah meminta tambahan pada rezeki dan kekuatan. Justeru, frasa “madad ya Rasulallah”, ia ialah memohon pertolongan dengan Nabi selepas kematiannya pada sesuatu yang dia tidak berkuasa ke atasnya, dan ia ialah berdoa kepada selain Allah, dan ini ialah syirik. Allah ta`ala berkata ditujukan kepada Nabi: «Katakan: Saya tidak memiliki untuk diri saya manfa`at dan tidak mudharat, melainkan apa yang Allah kehendaki». Dan kerana sesungguhnya Nabi berkata: «Doa itu ialah `ibadah». Maka sesiapa yang berdoa kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia telah syirik, dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah daripada kesalahan itu.
Dan tidak didapati sedikit pun daripada salafus soleh yang menyebut ungkapan ini, dan tidak juga yang telah meminta apa-apa daripada Nabi selepas kematiannya, hinggakan sesungguhnya sahabat, apabila hujan berkurangan dan mereka perlu untuk meminta hujan pada zaman `Umar, mereka telah meminta kepada Al-`Abbas untuk bersolat istisqa’ bersama mereka, dan agar dia berdoa untuk mereka. Kalaulah boleh meminta kepada Nabi selepas kematiannya, mereka tentu tidak akan meminta kepada orang lain"
====
3- Fatwa al-Syaikh al-Muhaddith Dr. Hamzah al-Malibari (Malabar, India/Pakistan), jawab beliau:
المدد من الله تعالى فقط يا شيخ!
Terjemahan: "al-Madad hanyalah daripada Allah Ta'ala sahaja, wahai Syaikh!"
====
4- Fatwa al-Syaikh al-Muhaddith Abul Harith Dr. Maher Yasin al-Fahl (Al-Anbar, Iraq), jawab beliau:
وعليكم السلام ورحمة الله، لا يجوز ابدا
Terjemahan: "Wa`alaikum salam, selamanya tidak boleh"
====
5- Fatwa al-Syaikh al-Muhaddith Dr. 'Umar al-Muqbil (Al-Qassim, Arab Saudi), jawab beliau:
لا يجوز ذلك، بل هذا من صور الشرك الأكبر، فالنبي ميت، ودعاء الميت شرك، ولو كان الرسول يدعى من دون الله عند الشدائد لدعاه الصحابة عند الشدائد التي مرت بهم، وهي كثيرة.
والله أمرنا ألا ندعو إلا هو سبحانه، والنبي نفسه ما جاء إلا ليعلق الناس بالله وحده فقط. ولو كان هذا الفعل جائزا لأرشد الناس إليه أن يفعلوه بعد موته، خاصة وهم في المدينة، وبجانب القبر الشريف. والله المستعان على هذا الجهل العظيم.
Terjemahan: "Tidak boleh. Bahkan ini adalah satu bentuk daripada syirik besar, kerana Nabi sudah mati, dan doa kepada orang yang mati adalah syirik. Kalaulah Rasul boleh diseru – selain daripada Allah – ketika kesusahan, pasti para sahabat akan menyerunya ketika kesusahan yang banyak berlaku kepada mereka.
Dan Allah telah menyuruh kita agar tidak menyeru melainkan kepada-Nya – Maha Suci Dia –, dan Nabi sendiri tidak datang melainkan untuk menghubungkan manusia dengan Allah semata-mata sahaja. Kalaulah perbuatan (menyeru Nabi) ini boleh, pasti Nabi akan menyampaikan kepada manusia agar melakukannya selepas kematiannya, khususnya kepada mereka di Madinah, dan yang berada di sekitar kuburnya yang mulia. Dan Allahlah tempat meminta pertolongan atas kejahilan yang besar ini"
====
6- Fatwa al-Syaikh al-Muhaddith Dr. Ibrahim al-Laahim (Al-Qassim, Arab Saudi), jawab beliau:
لا يجوز ذلك، هو من دعاء الأموات، ولكن من نشأ على هذا وظنه جائزا، أو أفتاه بذلك علماؤه فيعذر بهذا.
Terjemahan: "Tidak boleh berbuat sedemikian, kerana ia adalah perbuatan memohon kepada orang-orang mati. Akan tetapi jika seseorang melakukannya dan dia sangka ia boleh (kerana jahil) atau difatwakan kepadanya (oleh mufti jahil) bahawa ia boleh, kemudian dia pun melakukannya atas kejahilan, maka dalam kes ini dia dimaafkan"
====
Sekian, dikongsi. Moga bermanfaat.
Dr. Muhammad Fathi Ali al-Malizi al-Sakandary,
Camp Caesar, Iskandariah, Mesir,
Rabu, 4 Safar 1436H bersamaan 27 November 2014
Komentarku ( Mahrus  ali ):

Untuk mereka yang tidak paham bahwa minta – minta  pada Rasul SAW adalah syirik sampai mati, maka tetap berbahaya dan  termasuk musrikin bukan muwahhidin  atau orang – orang yang bertauhid.  Sebab segala alasan di akhirat di tolak. Saya ingat ayat ini:
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
(yaitu) hari yang tiada berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi merekalah la`nat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Ghafir 52
فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
Maka pada hari itu tidak bermanfaat (lagi) bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.  Rum 57 .
Di dunia  saja, bila orang mencuri tertangkap polisi lalu bilang kepada pak polisi : "Saya  tidak mengerti bahwa mencuri ini salah"
Sudah tentu pak polisi akan menolaknya. Tidak akan diterima. Bila  di terima, pak polisi akan menyalahi undang – undang. Boleh jadi pak polisi akan dipecat dan termasuk orang yang  tidak komit.
Orang tsb tetap akan terpidana dan dipenjara kalau negara menggunakan hukum sekuler dan dipotong tangannya tanpa penjara bila negara menggunakan hukum Islam. 

Mau nanya hubungi kami:
088803080803( Smartfren). 081935056529 (XL )  https://www.facebook.com/mahrusali.ali.50
 

Inilah jawabanku yang ke 23 untuk para komentator di fbku .


Jawabanku ke 23 untuk para komentator di fbku
Kata pengantar:
Memang manusia itu suka dengan debat, kurang enak kalau tidak mendebat, atau kurang enjoi kalau diam. Ya begitulah karakter manusia dulu sampai kini, di arab maupun di Jawa. Allah berfirman:
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. ( 54 Al Kahfi )
Debat dengan cara yang baik memang masih di anjurkan sebagaimana ayat:
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nakhel 125.
Debat yang dilarang adalah dengan batil , debat untuk menentang kebenaran yang berdalil, bukan kesalahan  yang dianggap kebenaran. Debat  tanpa dalil mengakibatkan muter – muter atau boleh dikatakan debat kusir. Seorang yang menyampaikan  kebenaran harus pandai menjawab debat orang  orang yang ingin menghancurkan kebenaran itu. Saya ingat firmanNya:
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا
Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyap kan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan.  Kahfi 56.
Meski kita bukan  kafir , tapi jangan sampai mendebat dengan kebatilan, hujjah  dengan akal – akalan.
Inilah jawabanku yang ke 23 untuk para komentator di fbku .

Ust Abu Khansa`  dari alumnus Univbraw menulis sbb:
Sehingga mereka menjadikan riwayat tsb diantara riwayat yg mentakhshish keharaman Ath Thair yg bermikhlab tsb.
Komentarku ( Mahrus  ali ):
Bila anda menyatakan begitu, ber arti arti mikhlab itu umum lalu di tahsis oleh hadis Zahdam itu. Jadi mikhlab itu juga umum untuk Ayam dan lainnya. Ber arti Rasul SAW juga melarang Ayam dalam hadis :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
Rasulullah SAW melarang  setiap binatang buas bertaring dan setiap burung yang punya cakar HR Muslim  1934
Pada hal hadis Zahdam itu lemah menurut pakar hadis yang dulu sebagaimana keterangan saya di jawaban – jawaban  saya yang lalu. Bahkan ia  syadz, tiada pendukungnya . Karena itu, tidak bisa dibuat mentahsis atau menghususkan kepada pengertian mikhlab yang umum.  Hadis lemah  tidak boleh merobah pengertian hadis  sahih yang umum. Hadis sahih lah yang dipegang dan hadis lemah dilepaskan. Ini jalan yang tepat bukan jalan yang salah.
Anda berkata:
Jd kesimpulannya :
1. Hadits shahih terkait keharaman dzi mikhlabin itu adalah hadits yg mengkhususkan jenis Ath Thair tertentu dg qarinah harf "min" bermakna tab'idh.
Komentarku ( Mahrus  ali ):
Jadi keterangan anda muter- muter , tidak runut. Satu sama lain saling kontroversi, bukan saling mendukung, terkesan satu sama lain dari keteranganmu sendiri saling menyalahkan.Disini anda mengatakan bahwa hadis pelarangan hewan  bercakar itu husus, karena ada huruf min. Dan tadi baru saja anda mengatakan hadis  tsb adalah umum di tahsis  dengan hadis Zahdam. Setelah menyatakan umum dicabut lagi  lalu di katakan husus. Makanya dikatakan keterangan yang muter – muter dan saling menyalahkan . Makanya mana yang  benar dari keteranganmu itu dan mana yang keliru.
Anda menyatakan lagi:
2. Hadits Abu Musa yg dishahihkan mayoritas Ulama (mkgn bs dibilang seluruh Ulama karena dasar penerimaan mereka thd hadits2 yg muttafaq 'alaih atau dlm shahihain, dan blm didapati Ulama yg mendhaifkannya, shg mjd dasar ijma' kehalalan ayam), menjelaskan pengecualian ayam sbg golongan dzi mikhlabin.
Komentarku ( Mahrus  ali ):
Sekarang anda bilang begitu, " dan blm didapati Ulama yg mendhaifkannya"
Dulu anda bilang lain sbb: " terkait hadits tafarrud maka Ulama berbeda pendapat (setahu sy bukan ijma mutaqaddimin terkait hadits tafarrud tsiqah).
Ber arti pernyataan anda sekarang  dan dulu bertentangan, tidak mirip sama sekali. Mana yang bisa dipegang dan mana yang harus di lepaskan. Keteranganmu saling menyalahkan antara satu dan yang lain.
Hadis Abu Musa itu sudah di lemahkan  oleh pakar – pakar hadis dulu karena tafarrud, lalu anda katakan sahih karena muttafaq alaih. Pada  hal telah diterangkan kamarin, hadis yang muttafaq alaih juga ada yang lemah, rujuklah kesana agar saya  tidak sering mengulangi keterangan.
Lantas bila  anda katakan sahih, ternyata sahabat dan istri Rasul SAW tidak pernah makan Ayam dan telor. Saya ikut mereka saja lebih baik dari pada ikut keterangan anda yang sering makan Ayam dan Telor karena saya menghurmati hadis:
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»

Artinya,“Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya, kemudian manusia yang hidup pada masa berikutnya.” (HR. Bukhari (2652), Muslim (2533))
Anda menyatakan lagi:

3. Ternyata dinukil dr beberapa kitab lughah dan syarah para Ulama mengkhususkan menggunakan dzufur utk dujajah/ayam misalnya spt jauhari yg dinukil dr lisanul arab
 :
يقال النسر لا مخلب له ، وإنما له الظفر كظفر الدجاجة والغراب...

"Dikatakan bahwa burung nasar kukunya tidak disebut dengan "mikhlab", tetapi disebut "zhufur" seperti kuku ayam, gagak..."
Komentarku ( Mahrus  ali ):
Sudah dijawab dulu. Saya kutipkan sedikit dar jawaban saya dulu:
Itu kan pendapat, bukan  dalil yang harus  dipegangi. Ia boleh dilepaskan. Ia mungkin benar dan mungkin  salah. Buktinya Ibnu Abdil bar tidak cocok  dengannya. Lihat beliau menulis dalam kitab tamhid sbb:
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 10 / ص 36)
فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين فغرز مخالبه في قفا الحية
Tiba – tiba mereka berjumpa dengan Burung  nasar yang lebih besar  dari Burung nasar – punggungnya hitam, perut dan kedua kakinya putih , lalu menancapkan cengkeramnya di tengkuk ( bagian belakang kepala ) ular.
Tamhid  36/10.
Anda menyatakan lagi:
4. Ustadz Mahrus belum mendapati Ulama yg sepaham dg beliau terkait masalah ini, sehingga beliau dlm hal ini telah menyelisihi ijma' atau kalau mau dipaksakan minimal pendapat jumhur.
Wallahu a'lam. (mohon koreksi jika ada kesalahan penterjema
Komentarku ( Mahrus  ali ):
Tapi saya  juga  tidak menjumpai para sahabat yang makan Ayam . Saya beda dengan ulama dan anda beda dengan seluruh sahabat.
Menyelisihi Ijma` palsu  dalam masalah Ayam harus, haram mentaati Ijma` itu. Sebab modalnya melintir arti mikhlab.
Ibnu Hazem berkata:
المحلى [مشكول و بالحواشي] - (ج 7 / ص 345)
وَرَحِمَ اللَّهُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَلَقَدْ صَدَقَ إذْ يَقُولُ: مَنْ يَدَّعِي الإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ، مَا يُدْرِيهِ لَعَلَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا  لَكِنْ لِيَقُلْ: لا أَعْلَمُ خِلافًا، هَذِهِ أَخْبَارُ الْمَرِيسِيِّ، وَالأَصَمِّ.
Semoga Allah memberi rahmat  kepada Imam  Ahmad bin Hambal . Sungguh benar beliau ketika  berkata: Barang  siapa yang mengaku Ijma` maka  sungguh dia berdusta.  Apakah dia tahu  barang kali manusia beda pendapat. Tapi katakan saja: Aku tidak tahu hilap dalam masalah ini. ………. Ini  adalah  berita – berita al marisi dan al asham (  ya`ni kabar Burung ).
Bila Ijma` palsu itu di taati maka  kita akan menyelisihi para sahabat dan ayat:
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar  Tobat 100
Anda menyatakan lagi:
kalo g salah zhufur itu utk hewan yg jarinya tdk terbelah dr gol bahaim dan jg thair, dlm kitab hasyiyah Ad Dasuqi thd Syarh Al Kabir disebutkan
: } ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻇﻔﺮ { ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻛﻞ ﻣﺎ ﺫﺑﺤﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻭﺯ ﻻ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ )

"FirmanNya :"Dan kepada orang-orang Yahudi Kami haramkansegala binatang yang berkuku" (Q.S. Al-An'am:
146)
Diharamkan kpd kita memakan hewan sebelihan mereka jenis itu, yakni unta, burung unta ,dan angsa bukan ayam"
Komentarku ( Mahrus  ali ):
Itu kan pendapat. Mungkin benar, mungkin salah. Imam Syafii berkata: 
لاَ تُقَلِّدْ دِينَك الرِّجَالَ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَسْلَمُوا مِنْ أَنْ يَغْلَطُوا .
Dalam masalah agama,jangan ikut orang , sebab  mereka mungkin juga salah . 
Imam Malik berkata :
إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ فَاعْرِضُوا قَوْلِي عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
        Aku hanyalah manusia , terkadang pendapatku benar , di lain waktu kadang salah . Karena itu , cocokkan perkataanku ini dengan kitabullah dan hadis Rasulullah .
Lihat saja pendapat itu beda dengan pendapatnya Ibn Abbas yang tercantum dalam sahih Bukhari sbb:
صحيح البخاري - (ج 14 / ص 168)
اب قَوْلِهِ{ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا }الْآيَةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ
Intinya: Kulla  dzi Zhufur di tafsiri  oleh Ibn Abbas  dengan onta dan Burung onta. Beda  sekali dengan  pentafsiran  Syaikh Dasuki tadi.
Anda menyatakan lagi:
dzi zhufurin (pd Qs. Al An'am :146) ditafsiri oleh Ibnu Jarir sbb

:
ﻛﻞ ﺫﻱ ﻇﻔﺮ"، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﻄﻴﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺸﻘﻮﻕ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ، ﻛﺎﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻭﺯ ﻭﺍﻟﺒﻂ 

FirmanNya"Setiap yg ber-zhufur" yaitu dari gol bahaim dan burung yg jarinya tdk pecah, spt unta, burung unta, angsa, bebek"
Dlm tafsir ath thabari disebutkan hewan2 yg dzi zhufurin diantaranya :
1. Ibnu Abbas dan Mujahid

: ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻮﻟﻪ:)ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻛﻞ ﺫﻱ ﻇﻔﺮ(، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﻣﺔ

Diatas beliau menyebutkan Al ba'ir (unta) dan an na'amah (burung unta)
2. Sa'id bin Jubair :
عن سعيد بن جبير في قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)، قال: كل شيء متفرق الأصابع, ومنه الديك 

disitu disebutkan setiap hewan yg terpisah jemarinya diantaranya ad diyku(ayam jantan)
dll dari tafsir salaf spt qatadah, As Sudiy, Ibnu Abi Najih, dll yg saya rasa serupa
cek juga Tafsir Al Baghawiy yg serupa dg penjelasan Ath Thabari ttg dzi zhufurin termasuk diantaranya angsa dan bebek. Jadi dlm ayat tsb berfaidah Allah mengharamkan segala jenis hewan yg berkuku (dzi zhufurin) kepada Yahudi :
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ 

"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku" (Qs. Al An'am : 146)
Nah apakah kita akan mengikuti Syariatnya Yahudi yg diharamkan kepada mereka setiap hewan berkuku (kulla dzi zhufurin)? dimana Lafadh yg digunakan disana adl "kulla" tdk ada yg mentakhshishnya, kemudian jika disandingkan dengan hadits shahih ttg pengharaman saetiap yg bercakar "dari" burung (kulli dzi mikhlabin "MIN" ath Thair) apakah bisa dipaham kita mengikuti syariatnya Yahudi dlm pengharaman ayam, bebek dan yg serupa dg itu?
Komentarku ( Mahrus  ali ):
Anda mencantumkan pendapat ulama sbb:
1.Diharamkan kpd kita memakan hewan sebelihan mereka jenis itu, yakni unta, burung unta ,dan angsa bukan ayam"
2. FirmanNya"Setiap yg ber-zhufur" yaitu dari gol bahaim dan burung yg jarinya tdk pecah, spt unta, burung unta, angsa, bebek"
3. disitu disebutkan setiap hewan yg terpisah jemarinya diantaranya ad diyku(ayam jantan
Komentarku ( Mahrus  ali ):
Mana yang kamu pilih dari pendapat itu ? Mana yang benar menurutmu ? Tunjukkan dulu.
Anehnya kamu tentang sendiri dengan perkataanmu :
"setiap hewan berkuku (kulla dzi zhufurin)? dimana Lafadh yg digunakan disana adl "kulla" tdk ada yg mentakhshishnya,"
Kalimatmu yang terahir ini beda sangat dengan pendapat ulama  yang kamu kutip. Ini dibenahi dulu hingga singkron, tidak saling menyalahkan gitu. Baru  saya akan menjawab.

 Kiyai Ahmad Rifai Alif Jurusan Magister Pendidikan Agama Islam di Islamic University of Jakarta  menulis:
Allohummahdinaa wa iyyaak ila sabiilil haq...monggo dilanjut kulo sampun "nyerah"
Saya ( Mahrus  ali ) menjawab
Saya ini hanya menjalankan perintah  saling berwasiat  dengan kebenaran sebelum mati dan  tiada  gunanya  hal itu dilakukan setelah mati, semoga  Allah memberi hidayah  kepada kita bersama yai. Silahkan berkomentar bila ada masalah lagi.
Sekian dulu, dan untuk menjawab pertanyaan lainnya masih menyusul .
Mau nanya hubungi kami:
088803080803( Smartfren). 081935056529 (XL )  https://www.facebook.com/mahrusali.ali.50